Parking Ostrava

Návrh architektonického řešení novostavby parkovacího domu u Krajského úřadu v Ostravě a řešení souvisejícího parteru a návrh jeho úpravy v rámci řešeného území. S ohledem na objem budovy je snaha hmotu zjemnit a odlehčit, čehož je docíleno zaoblením rohů budovy. Tento prvek je volně inspirován obalovými křivkami pohybujících se vozidel.
/
Architectural solution of the new parking house near the Regional Office in Ostrava and the solution of the related exterior and the proposal of its modification within the solved area. Regarding to the volume of building, the effort is to soften and lighten the mass, which is archieves by rounding corners. This element is inspired by the vehicle turning path.
 
datum / date: 2019
klient / client: Ostrava, CZ
fáze / phase: architektonická soutěž / architectural competition
lokalita / locality: Ostrava, CZ
spolupráce / cooperation: Ing. Bohumil Rachůnek – BORA projekt, Narkíz Vetelský
 
Layout1
Layout1
Layout1
Layout1
03
04
1PP
1NP
2-6NP
Layout1
01
02