Zlatý kopeček

[ urbanismus, územní studie, 2022 ]

Typ: urbanismus
Datum: 2024
Fáze: územní studie
Plocha: 35 900 m²
Lokalita: Karlovy Vary
Investor: soukromý
Ve spolupráci s INTEREST KV s.r.o., Ing. Pavel JanečekÚzemní studie řeší vybudování obytného souboru „Zlatý Kopeček“ s veřejným prostranstvím a napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Koncept urbanistického řešení obytné zóny uvažuje s rozdělením území na stavební pozemky pro 25 samostatně stojících rodinných domů. Území se nachází v oblasti, kde na severovýchodní straně navazuje na stávající zástavbu města Karlovy Vary v lokalitě zvané Zlatý kopeček. Koncepce návrhu zástavby lokality vychází z ekonomického využití území při dodržení optimalizované velikosti parcel,
respektování terénního uspořádaní a omezujících vlivů (stávající zeleň, terénní zlomy, apod.). Studie neřeší pouze zástavbu na pozemcích. Je zde snaha o napojení na okolní pozemky, které jsou v majetku města Karlovy Vary, kde je možnost využití jako veřejné prostranství – parky, hřiště, sportoviště, apod.