MSM / School Měcholupy

Budova je navržena jako kompaktní uzavřený dvou- až třípodlažní blok se dvěma školními dvory pro ZŠ a dvorky pro MŠ. Na jednom ze školním dvorů se nachází venkovní hřiště (pokud nebude realizováno na střeše). Dvory a dvorky jsou doplněny venkovními ochozy. Budovy mateřské a základní školy jsou oddělené a zároveň propojené. Objekty jsou rozdělené severojižní osou na dvě hmotově symetrické poloviny. Dvory rozdělují budovu na další trakty, které jsou navzájem propojené.
/
The building is designed as a compact closed two- to three-storey block with two school yards for primary schools and backyards for kindergartens. There is an outdoor playground in one of the schoolyards (unless implemented on the roof). Yards and courtyards are complemented by outdoor galleries. Kindergarten and primary school buildings are separate and at the same time interconnected. The objects are divided by the north-south axis into two mass-symmetrical halves. The courtyards divide the building into other tracts, which are interconnected.
 
datum / date: 2020
klient / client: PRG Dolní Měcholupy, CZ
lokalita / locality: PRG, CZ
fáze / phase: architektonická soutěž / architectural competition
spolupráce / cooperation: Narkíz Vetelský
 
msm-1
7
2
3
4
5
6
situace