Slunečné hory

Zastavovací studie řeší vybudování obytného souboru „Slunečné Hory“ s veřejným prostranstvím, občanskou vybaveností a napojením na dopravní a technickou infrastrukturu. Koncept urbanistického řešení obytné zóny uvažuje s rozdělením území na stavební pozemky pro samostatně stojící rodinné domy. Území se nachází v oblasti, kde na severozápadní straně navazuje na stávající zástavbu obce Hory. Koncepce návrhu zástavby lokality vychází z ekonomického využití území při dodržení optimalizované velikosti parcel, respektování terénního uspořádaní a omezujících vlivů (stávající zeleň, les a jeho ochranné pásmo, apod.).

 

datum / date: 2020-2024
klient / client: soukromý / private
fáze / phase: in process
lokalita / locality: CZ
spolupráce / cooperation: INTEREST KV, spol. s r.o. / Ing. Pavel Janeček

Slunečné hory
Slunecne Hory – studie
situace-2
vizu-02